Tofterå / Slettemoen genealogy


Aad Sjurs. Brekke [Parents] was born in 1786 in Brekke, Evanger, Voss. He was christened on 5 FEB 1786 in Voss. He died in 1847 in Sund prestegard, Sund. He married Marithe Andersdtr. Nedrelid on 15 APR 1811 in Voss.

Sund på Søre Sotra band 1, s. 291: Odd Sjurs. Brekke frå noverandre Vaksdal kommune. Budde først på Vassenden i Voss, der dei to eldste borna vart fødde. I 1815 var dei komne til prestegarden som paktarar. Odd var spedalsk og vart innlagt på St. Jørgens hospital i Bergen i 1846, og døydde der vel eit år etterpå.

Marithe Andersdtr. Nedrelid [Parents] was born in 1784 in Nedrelid, Evanger, Voss. She died in 1845 in Sund prestegard, Sund. She married Aad Sjurs. Brekke on 15 APR 1811 in Voss.

They had the following children:

  M i Helje Aads. Sund was born in 1812 in Voss. He was christened on 27 MAR 1812 in Voss. He died in Sund.
  F ii Ingeborg Aadsdtr. Sund
  M iii Sjur Aads. Sund was born in 1819 in Sund prestegard, Sund. He died in 1847 in Sund prestegard, Sund.
  M iv Anders Odds. Sund was born in 1822 in Sund prestegard, Sund. He was christened on 21 JUL 1822 in Sund. He died in 1822 in Sund prestegard, Sund.
  F v Brita Aadsdtr. Hordnes

Julius Thulin Larsen [Parents] was born in 1862 in Buvika, Hordnes, Fana. He was christened on 25 DEC 1862 in Fana. He died in Hordnestræet, Fana. He married Nilsine Andrea Olsdtr. Fanevolden.

Sønn av Lars Anders. Buvika fra Birkeland. Fosterson hos Nilsine sine foreldre.

Nilsine Andrea Olsdtr. Fanevolden [Parents] was born in 1861 in Hordnestræet, Fana. She died in 1917 in Hordnestræet, Fana. She married Julius Thulin Larsen.

Nilsine og Julius hadde barna Johanna Bergitte, Lars Andreas og Elias.


Lars Anders. Birkeland Buvik was born in 1829 in Ytre Birkeland, Fana. He died on 27 DEC 1907 in Buvika, Hordnes, Fana. He married Gjøri Jensdtr. Hordnes on 13 NOV 1859 in Fana.

Other marriages:
Hordnes, Anne Johanne Olsdtr.
Særvold, Kristi Paulsdtr.

Alle barna er fosterbarn i 1875.

Gjøri Jensdtr. Hordnes was born about 1836 in Fana. She died in Fana. She married Lars Anders. Birkeland Buvik on 13 NOV 1859 in Fana.

They had the following children:

  M i Jens Larsen was born on 27 FEB 1860 in Hordnes, Fana. He was christened on 27 FEB 1860 in Fana. He died on 27 FEB 1860 in Hordnes, Fana.
  M ii Jacob Larsen was born in 1861 in Hordnes, Fana. He was christened on 5 MAR 1861 in Fana. He died in Fana.

Fosterbarn på Salbu i 1875
  M iii Julius Thulin Larsen
  M iv Andreas Larsen was born in 1866 in Buvika, Hordnes, Fana. He was christened on 10 JUN 1866 in Fana. He died in Fana.

Fosterbarn på Øvre Birkeland i 1875, på enken Kari Andersdatters Gård
  F v Jensine Berentine Larsdtr. Larsen was born on 4 MAR 1868 in Buvika, Hordnes, Fana. She was christened on 22 MAR 1868 in Fana. She died in Fana.

Fosterbarn på Raatræ i 1875

Mons Ols. Lerøy [Parents] was born in 1700 in Lerøy, Sund. He died 1 in 1754 in Lerøy, Sund. He married 2 Ide Mikkelsdtr. Golten in 1725 in Sund.

Other marriages:
Hille, Kari Knudstr.
Lerøy, Apollona Friderichsdtr.

Ide Mikkelsdtr. Golten [Parents] was born in 1703 in Nedre Golten, Sund. She died 1 on 29 APR 1731 in Lerøy, Sund. She married 2 Mons Ols. Lerøy in 1725 in Sund.

Døde i barsel med sønnen Ole. Hennes arvinger er Enkemanden Mons Lerøen og Datteren Ane umyndig.

They had the following children:

  F i Ane Monsdtr. Lerøy
  M ii Ole Mons. Lerøy was born in 1731 in Lerøy, Sund. He died in 1731 in Lerøy, Sund.

Ble bare 24 timer.

Mons Ols. Lerøy [Parents] was born in 1700 in Lerøy, Sund. He died 1 in 1754 in Lerøy, Sund. He married 2 Apollona Friderichsdtr. Lerøy in 1741 in Sund.

Other marriages:
Golten, Ide Mikkelsdtr.
Hille, Kari Knudstr.

Apollona Friderichsdtr. Lerøy [Parents] was born in 1711 in Lerøy, Sund. She died in 1780 in Skage, Sund. She was buried on 4 JUN 1780 in Sund. She married 1 Mons Ols. Lerøy in 1741 in Sund.

Other marriages:
Skoge, Hans Simons.

They had the following children:

  M i Ole Mons. Lerøy was born in 1744 in Lerøy, Sund. He died in 1745 in Lerøy, Sund.
  M ii Knud Mons. Lerøy was born in 1745 in Lerøy, Sund. He died in Sund.
  F iii Ellen Monsdtr. Lerøy was born in 1746 in Lerøy, Sund. She died in 1746 in Lerøy, Sund.
  M iv Nils Mons. Lerøy
  F v Elen Monsdtr. Lerøy
  F vi Kari Monsdtr. Lerøy

Knut Johanness. Lerøy was born about 1590 in Lerøy, Sund. He died about 1655 in Lerøy, Sund.

Kanhende son til Johannes som er nemnd på skattelista i 1604. Han var igjen kanhende son til Knut som vrt skriven i skattelista i 1563.

He had the following children:

  M i Mons Knuts. Lerøy

Ivar Lars. Forland [Parents] was born in 1709 in Bakka, Sund. He died in 1783 in Bakka, Sund. He married 1 Anne Ingebrigtsdtr. Bjelkarøy in 1754 in Sund.

Other marriages:
Bakka, Christi Mikkelsdtr.
Bakka, Malene Mikkelsdtr.

Begravet tre døtre og kona i 1742, antagelig i den store koppeepidedimien som herjet dette året.

NORDHORDLAND TINGBOK, nr. 41, 1743 - 1748, del F: "Fogden Smith anmelte det hand til dette ting Ved muntlig Varsel har ladet indstevne Iver Larsen Bache her af Skibbreedet fordi hand som gift Mand haver besvangret sin tieniste Pige Brithe Andersdatter som strax efter sin barselsæng Ved døden er afgaaed herfor at lide dom i følge forordning af 6 Dec/em/br/is/ 1743, og til den Ende forlanged Fogden at Iver Bache som nerværende maatte fremkaldes og examineres. Iver Larsen Bache mødte Vedtagende lovlig at Være stevnt, ligesom hand og til stoed udi sit Værende Egteskab med sin levende Hustrue Malene Michelsdatter, at have besvangred sin tieniste Pige Brithe Andersdatter, som strax efter hændes barselsæng er død tillige med det i Utugt avlede og til live frem komne barn som ikkun 2de dage levede, bem/el/te Iver Larsen forestillede dernæst at som hands formue og boes lod er ringe der alt i hands paaboende Gaards fornødne Inventario af qvæg og dislige bonde Redskab er bestaaende Vilde hand dog formode en Opt[e]igning af Fogden, for de bøder ham efter Lov kunde tilfindes, blev accorderet; Fogden producerede den over Leyer Maals begiengerens boe passerede Registerings og Vurderings forrettning af 22 jan: 1748 som udviiser at fellis boe ikkun opløber til 46 rdr 5 mrk 6 sk fra hvilcken Summa de angivne Creditorers Fordringer 19 rdr 3 mrk i fald sam/m/e herfor Rætten befindes rigtig, Vil afgaae, tilspurte d Fogden tilspurte Iver Larsen Bache at siden hand begierer Opt[e]igning, hvad hand da i det høyeste kand taale at svare i stæden for sine bøder, hvor til Iver Bache svarede taalede hand ey i fald hand kunde nyde Venners Assistence at give meer end 14 rdr, Fogden formeente at hand vel kunde see leylighed til at betale 16 rdr da hand derimod kunde vænte sig for videre tiltale og straf befried, hvilcket Iver Bache til sist samtøckte og erbød sig for sin forseelse at betale den Summa 16 rdr: hvormed fogden fandt sig fornøyed og frafaldt sin Paastand over indstevnte Iver Bache at hænte Videre Dom. De indstevnte Creditorer i Iver Baches boe fremstode følgende nemlig Brithe Bache som under forklarede til Iver Bache at have laant i Reede Pænge 2 rdr 2. Kari Steensland ligeleedis beedigede sit indgivne Krav for tieniste Lønn at Være 2 rdr, 3. Lars Samuelsen i lige Maade beedigede sit Krav for Crediterede Vahre at beløbe 7 rdr: fleere indfandt sig ikke persohnlig for Retten".

Anne Ingebrigtsdtr. Bjelkarøy [Parents] was born in 1712 in Bjelkarøy, Sund. She died in 1771 in Bakka, Sund. She married 1 Ivar Lars. Forland in 1754 in Sund.

Other marriages:
Bakka, Mikkel Knuds.

Nordhordland Tingbok 1732: Dernest fremstillede sig for Retten Mikkel Knuds/øn Bache som havde erhvervet deris Kongl/ig Maj/este/ts Allernaadigste Brev af 13 Junij 1732 at maa ægte Ane Ingebrigtsdatter Bielcherøen u-anseet at de skal være hin anden udi andet og 3die Leed beslegtede og begierede At hands tvende indkaldede Vidner Arne Schoge og Ole Hansen Schoge edelig maatte forklare om deris Slegtskab, hvilke begge for Retten møtte og et efter andet edelig og eenstem/m/ig udsagde: at Mikkel Knudsens fader Knud Bache og Ane Ingebrigtsdatters Moderfader Mons Monsen Lerøen vare Brødre, og saaledis Mikkel Knuds/øn Bache og Ane Ingebrigtsdatter Bielcherøen hin anden udi andet og 3die Leed beslegtede og ei hin Anden,enten udi Svaagerskab heller Slegtskab nermere paarørende. Citanten Mikkel Knuds/øn Bache, begierede hvis for Retten passerit er under Rettens forseigling beskreven til tingsvidnis erholdelse, som Retten consenterede.


Ingebrigt Eriks. Skoge [Parents] was born in 1673 in Skoge, Sund. He died 1 in 1736 in Bjelkarøy, Sund. He married Gjertrud Monsdtr. Lerøy after 1709 in Sund.

Tjente på Bildøy i 1701.

Magdalena S/a/l/ig/ Biscop Smidts Ingebrigt Bielcherøen paa 2 p/un/d Smør udi Bielcherøen hvoraf tilforne var betalt tinglysning og nu uden betaling igien tinglyst dat/erit Berg/en d/en 4 Julij 1719.

Gjertrud Monsdtr. Lerøy [Parents] was born in 1689 in Lerøy, Sund. She died in 1751 in Bjelkarøy, Sund. She married Ingebrigt Eriks. Skoge after 1709 in Sund.

Other marriages:
Bjelkarøy, Casten Mons.

Anno 1728 d/en 20 Julij er holdet Almindeligt Sommer Skatte og Sage-Ting med Sartor Schibbredis Almue udi Buchen....... Ingebrigt Bielkerøen haver ladet stevne Friderik Lerøen for resterende Landskyld af hands ejende Gods udi Lerøen som Citanten er arvelig tilfalden; item at levere fra sig til Citanten tvende ham tilhørende Sølv skeeder, item for ham endnu efter Skiftebrevet pligtige 2 rdr samme at betale med Processens Omkostning. Friderik møtte og tilstod loulig herfore at Være stevnt, men allene for Landskyld og 2de Sølv skeeder, som Citanten siden tilstod og forklarede dend indstevnte at da hand kom hiem til Lerøen, bød hand Ingebrigt Penger for hands tilfaldne deel af gods udi Lerøen, men da Ville Ingebrigts huustrue ei lade sig udløse, som er dend indstevntis Søster, hvorudover hand ei ville betale Landskylden. Og hvad Sølv skederne ere angaaende, derom forklarede dend indstevnte at hand hafde nemblig Ingebrigt faaet af ham 1 dyne et hyende (Norsk Hist. Leksikon: Hynde = flat og lang pute til å legge på en benk eller sete) 10 merker 1 stage 4 merker 1 Kaarde 2 merker 8 s/killing; derimod fik dend indstevnte af Ingebrigt 6 bolke Noet (1 bolk = ca. 25-30 favner) 10 merker 12 s/killing 2de sølf skeeder 2 rdr 4 merker Men Ingebrigt sagde dette ikke at have saadan sammenheng som foregivis og udreignede saa Retten Landskylden med dette Aar at Være skyldig Landskyld 1 rdr 1 mark 8 s/killing og begierede saa Friderik tid til Contrastevning i Sagen som Retten consenterede.

They had the following children:

  F i Anne Ingebrigtsdtr. Bjelkarøy
  M ii Casten Ingebrigts. Bjelkarøy

Grim Ols. Midttveit was born in AUG 1649 in Midttveit, Sund. He died in MAY 1731 in Midttveit, Sund.

He had the following children:

  M i Ole Grims. Midttveit was born about 1686 in Midttveit, Sund. He died in Midttveit, Sund.
  M ii Aamund Grims. Midttveit was born about 1700 in Midttveit, Sund. He died in Sund.
  F iii Brithe Grimsdtr. Midttveit

Nils Grims. Toftetræet [Parents] was born in 1715 in Nore Toft, Sund. He died in 1768 in Søre Toftetræ, Tofterøy, Sund. He married Kari Michelsdtr. Vardøy in 1735 in Sund.

Fikk en datter i 1737.

Kari Michelsdtr. Vardøy [Parents] was born about 1715 in Vardøy, Sund. She died after 1786 in Kausland, Sund. She married Nils Grims. Toftetræet in 1735 in Sund.

Kari er nemnd på ei restanseliste for ekstraskatt i 1770. Ho kan vera den Kari Mikkelsdotter som budde på Kausland i 1786 då ho fekk fattigstøtte med 1 rdl, nemnd som «krøbling». «tab»

They had the following children:

  F i Anna Nilsdtr. Toftetræet was born in 1737 in Søre Toftetræ, Tofterøy, Sund. She died in 1738 in Søre Toftetræ, Tofterøy, Sund.
  M ii Grim Nils. Toftetræet was born after 1737 in Søre Toftetræ, Tofterøy, Sund. He died after 1758 in Søre Toftetræ, Tofterøy, Sund.

Grim sto fadder i 1758.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index